Navigate / search

Contribution to the Debate on the Arts and Creative Industries in Wales

  Dydd Mercher, 23 Ionawr 2013/ Wednesday, 16 January 2013       Mark Drakeford: Diolch am y cyfle i wneud cyfraniad byr i’r ddadl hon. Mae pwysigrwydd y diwydiannau creadigol i Gymru yn amlwg iawn, a chytunaf â llawer o’r hyn sydd wedi’i ddweud eisoes y prynhawn yma, yn enwedig yr hyn a ddywedodd Alun Ffred Jones wrth agor y ddadl. Hoffwn ganolbwyntio ar y maes anodd presennol sydd wedi’i nodi yn y cynnig o ran datblygu system breindaliadau hawliau perfformio i Gymru. Yn yr un modd ag Aelodau eraill, rwyf wedi bod mewn sawl cyfarfod yn y Senedd lle mae’r BBC ac Eos wedi cael y cyfle i esbonio’r anghydfod presennol rhyngddynt o’u safbwyntiau gwahanol eu hunain. I rywun fel fi, sydd y tu allan i'r diwydiant yn gwrando ar y safbwyntiau hyn, mae’n dod yn amlwg yn fuan bod hanes cymhleth y tu ôl i’r sefyllfa heddiw. Mae anawsterau heddiw yn deillio o’r penderfyniad a wnaed gan y Gymdeithas Hawliau Perfformio yn 2006. Wrth edrych yn ôl, mae’n ymddangos nad oedd y rhai a wnaeth y penderfyniadau hynny, ar y gorau, yn ymwybodol o oblygiadau’r penderfyniad neu, ar y gwaethaf, yn gwbl ddi-hid ohonynt.   [Thank you for the opportunity to make a brief contribution to this debate. The importance Read more [...]

Question to Deputy Minister: Co-Production in Social Services

  Dydd Mercher, 23 Ionawr 2013/ Wednesday, 16 January 2013     Mark Drakeford: Pa gamau gweithredu y mae'r Gweinidog yn eu cymryd i ymwreiddio egwyddorion cyd-gynhyrchu wrth lunio a darparu gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. [What action is the Minister taking to embed the principles of co-production in the design and delivery of social services in Wales.]     Gwenda Thomas:‘Sustainable Social Services for Wales: A Framework for Action’ gives our commitment to our broader aims of social services built around citizens. The draft social services and wellbeing (Wales) Bill includes duties to promote development of co-productive delivery models, such as social enterprises.     Mark Drakeford: Diolch, Weinidog. We look forward to the publication of the Bill, hopefully next week. In thinking about what it might say about co-production, are there lessons that you believe that we might learn in Wales from developments in other parts of the United Kingdom, such as Scotland, where thinking about co-production and practical policies based on those principles have already been put into practice?     Gwenda Thomas: Thank you for that supplementary question. I am pleased Read more [...]

Older People’s Commissioner’s Annual Report

Mark Drakeford: Mae’r Cynulliad yn ystyried adroddiad blynyddol y comisiynydd heddiw, a bu modd i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gynnal ein cyfarfod craffu blynyddol gyda hi yn gynharach yn yr hydref. Dros y flwyddyn ddiwethaf, daeth nifer o gysylltiadau i’r amlwg rhwng ein gwaith ni fel pwyllgor a gwaith swyddfa’r comisiynydd. Nid yw’n fawr o syndod bod materion iechyd a gofal cymdeithasol yn parhau i fod ar frig y rhestr o broblemau y bydd pobl hŷn yn eu codi gyda’r comisiynydd. Felly’r oedd hi yn ystod y cyfnod pan oedd Ruth Marks yn ymgymryd â dyletswyddau’r comisiynydd, a dyma, o hyd, yw’r maes mwyaf arwyddocaol yng ngwaith y comisiynydd presennol, Sarah Rochira. Rwy’n cytuno’n llwyr gyda phopeth a ddywedodd Darren Millar am waith Ruth Marks ac am ei chyfraniad pwysig i fywydau pobl hŷn yng Nghymru. [The Assembly considers the commissioner’s annual report today, and the Health and Social Care Committee was also able to hold our annual scrutiny meeting with her earlier in the autumn. Over the past year, a number of links have emerged between our work as a committee and that of the commissioner’s office. It is no great surprise that health and social care issues continue to be high on the Read more [...]