Navigate / search

No Constituency Surgery in August

Please note, there will be no weekly surgeries in August.

Weekly surgeries will resume as normal from September 5th .

Should you wish to discuss anything with Mark, or with Kevin Brennan MP, the constituency office will be open throughout the summer.

Monday to Friday

9am to 5pm

029 2022 3207

395 Cowbridge Road East, Canton, CF5 1JG

 

Six-month countdown to revolutionary organ donor law change in Wales

The six-month countdown until the organ donation law in Wales changes has begun. As the clock ticks down to the revolutionary change, which aims to increase the number of organs available for transplantation, Mark, in his capacity as Health and Social Services Minister, is asking people in Wales to talk about organ donation and help raise awareness about the new law. The new system – the first of its kind in the UK – will make it easier for people to make their organ donation wishes clear and could lead to a 25% increase in organ donation. In 2014-15, 12 people in Wales died while waiting for a transplant. There are currently 220 people on the transplant waiting list in Wales. Just over a third of the population (34%) are on the NHS Organ Donor Register. The new law will mean: •From December 1, people aged 18 and over who have lived in Wales for more than 12 months and who die in Wales will be regarded as having consented to organ donation unless they have opted opt. This is called deemed consent •The move is designed to increase the number of potential organ donors and will ultimately increase the number of organs available for transplant •Under the new system, a person will become a potential donor Read more [...]

Chwe mis i fynd tan y newid chwyldroadol i’r gyfraith rhoi organau yng Nghymru

Mae chwe mis i fynd o nawr nes y bydd y gyfraith rhoi organau yng Nghymru yn newid. Wrth i’r cloc dician tuag at y newid chwyldroadol, sy’n anelu at gynyddu nifer yr organau sydd ar gael i’w trawsblannu, mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford yn gofyn i bobl yng Nghymru siarad am roi organau a helpu i godi ymwybyddiaeth o’r gyfraith newydd. Bydd y system newydd – y gyntaf o’i bath yn y DU – yn ei gwneud yn haws i bobl nodi’n glir beth yw dymuniadau o ran rhoi organau, a gallai hyn arwain at gynnydd o 25% mewn rhoi organau. Yn 2014-15, bu farw 12 o bobl yng Nghymru wrth iddynt aros am drawsblaniad. Ar hyn o bryd mae 220 o bobl ar y rhestr aros am drawsblaniad yng Nghymru. Ychydig dros draean o’r boblogaeth (34%) sydd ar Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG. Bydd y gyfraith newydd yn golygu: •O 1 Rhagfyr, ystyrir y bydd unrhyw un sy’n 18 oed a throsodd sydd wedi byw yng Nghymru ers mwy na 12 mis ac sy’n marw yng Nghymru, wedi cydsynio i roi organau oni fyddant wedi optio allan. Gelwir hyn yn gydsyniad tybiedig •Y bwriad yw cynyddu nifer y rhoddwyr organau potensial ac yn y pen draw y bydd hynny’n cynyddu nifer yr organau ar gael i’w trawsblannu •O dan y system newydd, Read more [...]