Navigate / search

Gwobrau Dewi Sant – cyhoeddi’r teilyngwyr

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones, wedi cyhoeddi enwau'r teilyngwyr yng Ngwobrau Dewi Sant 2016. Mae'r gwobrau, bellach yn ei thrydedd flwyddyn, yn rhoi sylw i lwyddiannau eithriadol pobl yng Nghymru. Cawsant eu creu i gydnabod ymdrechion a chyfraniadau gwych pobl o bob cefndir. Mae'r gwobrau wedi'u rhannu'n gategorïau: Dewrder; Dinasyddiaeth; Diwylliant; Menter; Arloesedd a Thechnoleg; Rhyngwladol; Chwaraeon a Pherson Ifanc. Dewrder Peter Fuller - wedi ei enwebu am ei rôl wrth atal ymosodiad ofnadwy â machete yn yr Wyddgrug ym mis Ionawr 2015. Matthew James - o Bontypridd, wedi ei enwebu am iddo ddangos anhunanoldeb mewn cyfnod o wir ofn ac anrhefn. Defnyddiodd ei gorff i amddiffyn ei bartner, Saera Wilson, rhag bwledi yn ystod yr ymosodiad terfysgol yn Nhiwnisia yr haf diwethaf. Cwnstabl Owen Davies a Chwnstabl Rhiannon Hurst, Swyddogion yr Heddlu, Heddlu Gwent - wedi eu henwebu am eu rôl arwrol wrth helpu i achub bywydau 8 aelod o'r un teulu mewn tŷ ar dân yng Nghasnewydd. Dinasyddiaeth Grant, June ac Owain Thomas, codwyr arian - o Oakdale, wedi eu henwebu am eu hymdrechion di-flino i godi arian ar gyfer elusen Cardiac Risk in the Young. Janet Williams, gofalwraig maeth - o Borthmadog, wedi ei henwebu Read more [...]

Gogoniant Cymru’n rhan o ymgyrch rhyngwladol i ddathlu Blwyddyn Antur Cymru

Caiff hysbyseb deledu sy’n rhan o ymgyrch marchnata aml-blatfform gan Croeso Cymru ei dangos ar y teledu ar draws y DU heno wrth i’r ymgyrch newydd gael ei lansio. Mae lleoliadau - ac wynebau - eiconig o Gymru’n rhan o’r ymgyrch newydd Bydd yr ymgyrch rhyngwladol yn cael ei gynnal yng Nghymru, y DU, Iwerddon a’r Almaen Ffrwyth gwaith gan asiantaethau creadigol o Gymru a sêr o Gymru yw’r ymgyrch Yr ymgyrch yw’r cam diweddaraf yn y broses o greu enw i Gymru fel cyrchfan o’r radd flaenaf ar gyfer twristiaeth antur, fel rhan o Flwyddyn Antur 2016 Llywodraeth Cymru. Gwelwyd twf uwch nag erioed o fewn y diwydiant twristiaeth yng Nghymru yn 2014 ac mae adroddiadau o 2015 yn dangos twf pellach. Mae’r Flwyddyn Antur wedi dechrau’n dda iawn yng Nghymru ac mae rhai o’i hatyniadau wedi’u henwi gan nifer uwch nag erioed o gyrff o fewn y cyfryngau byd eang – o Rough Guide i Lonely Planet i Forbes – fel mannau y mae’n rhaid ymweld â hwy yn 2016. Bydd yr ymgyrch, a fydd yn targedu cynulleidfaoedd o fewn y DU, Iwerddon a’r Almaen, yn annog pobl sy’n chwilio am antur i fwynhau antur o’r radd flaenaf yng Nghymru yn ystod 2016. Ffrwyth gwaith gan dîm creadigol o Gymru a gaiff ei arwain gan Croeso Read more [...]

Cyfraddau goroesi canser yng Nghymru yn parhau i wella

Mae mwy o bobl yn cael diagnosis o ganser yng Nghymru, ond mae mwy o bobl nag erioed yn cael triniaeth ac mae'r cyfraddau goroesi'n uwch nag erioed, yn ôl adroddiad newydd ynglŷn â gofal canser heddiw. Mae'r trydydd adroddiad blynyddol ar ganser ar gyfer Cymru gyfan yn nodi'r cynnydd a wnaethpwyd yn erbyn cynllun Llywodraeth Cymru Law yn Llaw at Iechyd - Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser dros y 12 mis diwethaf. Mae hefyd yn nodi meysydd i'w gwella ar gyfer y dyfodol. Mae'n dangos bod nifer y bobl sy'n cael diagnosis o ganser yn cynyddu. Yn 2013-14, cafodd 19,000 o bobl ddiagnosis o ganser, sef cynnydd o 11.5% o'i gymharu â 10 mlynedd yn ôl. Er gwaethaf y cynnydd hwn, mae'r adroddiad hefyd yn dangos bod 28% yn fwy o bobl yn 2014-15 wedi cael eu gweld, wedi cael diagnosis ac wedi dechrau cael triniaeth o fewn y targed amser aros canser, sef 62 diwrnod, o'i gymharu â phum mlynedd yn ôl. Dyma rai o’r llwyddiannau allweddol eraill: Mae'r cyfraddau goroesi canser yn gwella yng Nghymru. Mae dros 70% o'r bobl sy'n cael diagnosis o ganser yn goroesi am o leiaf flwyddyn ac mae dros 50% yn goroesi am o leiaf bum mlynedd; Mae'r gyfradd marwolaethau ar gyfer pobl o dan 75 oed sy'n cael diagnosis o ganser wedi gostwng 14% Read more [...]