Navigate / search

Gwaith yn dechrau ar bentref trefol £100 miliwn Caerdydd

Mae gwaith wedi dechrau ar brosiect £100 miliwn gan Cartrefi Tirion i weddnewid safle ddiwydiannol ddiffaith, enfawr, yn gymuned gyda 800 o gartrefi ysblennydd yn agos at ganol dinas Caerdydd. Wrth ymweld â’r safle heddiw disgrifiodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi y prosiect fel carreg filltir enfawr yn y datblygiad hir ddisgwyliedig. Meddai’r Gweinidog: “Mae’n wych gweld fod gwaith ar y gweill ar yr hyn a fydd yn brosiect allweddol i adnewyddu a gweddnewid hen safle melin bapur yn gymuned newydd fywiog. Nid yn unig y bydd yn darparu cannoedd o gartrefi newydd y mae eu gwir angen, gan gynnwys cartrefi fforddiadwy, ond daw hefyd â buddsoddi i'r ardal hon o Gaerdydd gan greu llawer iawn o swyddi yn y diwydiant adeiladu.” Defnyddir dulliau arloesol o ariannu wrth greu’r gymdogaeth newydd lle bydd cartrefi ar werth ac ar rent ar gael ac y mae teuluoedd mewn gwaith wir eu hangen. Disgwylir y bydd y gwaith ar y safle 53 erw, lle’r oedd melin bapur enwog Arjo Wiggins, yn creu hyd at 1,000 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu. Bydd y datblygiad newydd, sy’n cael ei alw The Mill, yn cynnwys tai fforddiadwy a thai ar y farchnad agored, yn ogystal ag adnoddau cymunedol megis canolfan bentref, mannau agored Read more [...]

AMPLYFI, cwmni deallusrwydd artiffisial newydd blaengar, yn symud i Gymru gyda help Llywodraeth Cymru

Mae cwmni AMPLYFI Ltd, sef cwmni newydd sy’n arbenigo mewn dylunio meddalwedd deallusrwydd artiffisial wedi symud i Gymru gyda help gan Gronfa bwysig Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd, mae’r feddalwedd yn cael ei threialu ledled y byd. Mae AMPLYFI, sydd â swyddfeydd yn San Fransisco a Lloegr, wedi symud i Gaerdydd lle mae’n fwriad ganddyn nhw gyflwyno fersiwn fasnachol o’r feddalwedd gyntaf iddyn nhw eu dyfeisio sef DataVoyantTM a hynny yng ngwanwyn 2016. Dros y 12 mis diwethaf, mae sylfaenwyr y cwmni wedi bod yn datblygu DataVoyantTM a’u nod yw sicrhau mai’r feddalwedd hon fydd y platfform deallusrwydd busnes mwyaf datblygedig yn y byd sy’n gallu ymdrin â Deallusrwydd Artiffisial, Data Mawr (Big Data) a chreu delweddau sythweledol. Mae gan y ‘Deep Web’ 500 gwaith yn fwy o wybodaeth na’r hyn sydd gan beiriant chwilio arferol.   Mae DataVoyantTM wedi cael ei ddatblygu i chwilio ac i ddadansoddi’r wybodaeth sydd yn y rhannau o’r we sy’n cael eu galw’n ‘Deep Web’ a ‘Surface Web’. Mae’n gallu dadansoddi pob math o ddata – popeth o batentau ac ymchwil academaidd i dueddiadau cymdeithasol a diwydiannol a hynny mewn unrhyw iaith. Y mis diwethaf, fe lansiodd y cwmni raglen Read more [...]

TrakCel Ltd. yn ehangu ac yn creu 20 o swyddi newydd yng Nghaerdydd gyda help Llywodraeth Cymru

Gyda help Llywodraeth Cymru, mae cwmni o Gaerdydd - TrakCel Ltd.- cwmni sy’n arloesi ym maes biodechnoleg, yn gallu ehangu a chreu 20 o swyddi newydd. Mae hyn wrth iddo lansio system olrhain soffistigedig iawn sy’n cael ei defnyddio mewn treialon sy’n ymwneud â therapïau celloedd a meddygaeth atgynhyrchiol. Mae’r cyllid yn dilyn gwerthusiad llwyddiannus gan GlaxoSmithKline (GSK) o blatfform meddalwedd TrakCel ac o ganlyniad, mae GSK, ynghyd â chwmnïau blaengar eraill yn y diwydiant therapïau celloedd, wedi mabwysiadu’r feddalwedd. Mae’r prosiect, fydd yn creu 20 o swyddi newydd dros gyfnod o ddwy flynedd, wedi cael o £125,000 o gyllid busnes gan Lywodraeth Cymru er mwyn helpu’r cwmni i uwchraddio o Ymchwil a Datblygu i fasnacheiddio.  Ar hyn o bryd, mae’r cwmni’n cyflogi 15 o bobl gan gynnwys arbenigwyr biodechnoleg, dylunwyr meddalwedd ac arbenigwyr cymorth technegol. Dros y 3 blynedd ddiwethaf, mae TrakCel wedi bod yn datblygu ei brosesau rheoli therapïau celloedd a thechnolegau integreiddio cadwyni cyflenwi arloesol iawn er mwyn bodloni anghenion cymhleth iawn treialon clinigol sy’n cynnwys rheoli data arbenigol, cofnodi a dadansoddi. Gyda meddalwedd TrakCel, mae modd sicrhau bod y claf Read more [...]