Navigate / search

Arweinwyr yn cwrdd i drafod dyfodol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae arweinwyr awdurdodau lleol o bob rhan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi cwrdd yn Stadiwm y Mileniwm wythnos yma i drafod gweledigaeth a chyfeiriad y ddinas-ranbarth newydd. Trefnir y cyfarfod gan Roger Lewis, Cadeirydd Bwrdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a bydd yn croesawu arweinwyr ac uwch swyddogion o bob un o’r 10 awdurdod lleol yn y Rhanbarth, sy’n ymestyn o Ben-y-bont yn y gorllewin i Sir Fynwy yn y dwyrain. Wrth siarad cyn y cyfarfod, meddai Roger Lewis: “Yr hyn sydd wrth wraidd y fenter hon yw’r ddealltwriaeth ein bod yn gryfach gyda’n gilydd ar lefel dinas-ranbarth.  Fel arall, mae gwir berygl y gallai Cymru gael ei gadael ar ôl wrth i ddinas-ranbarthau eraill ym Mhrydain ddatblygu. “Mae’n hynod bwysig ein bod yn cydweithio â rhanddeiliaid i lunio’r fframwaith darparu priodol.  Mae Bwrdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygu trefniadau ffurfiol i ymgysylltu â rhanddeiliaid a phartneriaid yn y Rhanbarth, ac mae’r cyfarfod heddiw yn rhan o hynny.” Ychwanegodd Mr Lewis, “Testun calondid mawr i mi yw fy mod yn gweld yn y myrdd gyfarfodydd rwy’n eu cael gyda phob math o gyrff, mudiadau a grwpiau cymunedol bod cymaint o gefnogaeth i’r trywydd hwn.  Yn Read more [...]

Newyddion penigamp i Ardal Fenter Canol Caerdydd

Heddiw, cafodd yr ymgyrch i greu canolfan fusnes ddeinamig a chyffrous yn Ardal Fenter Canol Caerdydd hwb o bob cyfeiriad – agorodd y Gweinidog y swyddfeydd yn Rhif 1 Capital Quarter ac fe gyhoeddodd y bydd yr Ardal yn cael statws Ardal a Gynorthwyir yr Undeb Ewropeaidd hefyd. Wrth agor y datblygiad o swyddfeydd blaenllaw yng nghanol yr Ardal Fenter – fe’u hadeiladwyd gan y sector preifat a chawsant eu prynu gan Lywodraeth Cymru – dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi bod heddiw yn ddiwrnod mawr i Gaerdydd, Ardal Fenter Canol Caerdydd a sector y gwasanaethau ariannol a phroffesiynol. Dywedodd y Gweinidog: "Mae agor Rhif 1 Capital Quarter yn garreg filltir bwysig yn ein cynlluniau i sicrhau bod Ardal Fenter Canol Caerdydd yn creu swyddi, yn denu buddsoddiadau newydd ac yn lle gwych i fusnesau dyfu. "Mae sicrhau bod swyddfeydd o’r radd flaenaf ar gael yn rhan hanfodol o’r cynllun a Rhif 1 Capital Quarter yw’r prosiect swyddfeydd Gradd A cyntaf i gael ei gwblhau ers creu’r Ardal. "Rwy’n falch o weld bod help Llywodraeth Cymru wedi ysgogi mwy o fusnesau i fuddsoddi yn yr Ardal, a thros y tair blynedd nesaf, bydd dros 400,000 troedfedd sgwâr arall o swyddfeydd yn cael eu datblygu.  Mae hwn yn gyfnod cyffrous Read more [...]

‘Cloddfa fawr’ yng Nghaerau’n ennill prif wobr y DU

[© Prifysgol Caerdydd. Fersiwn wreiddiol yma.] Daeth prosiect treftadaeth CAER â 1,000 o bobl at ei gilydd i archwilio a chloddio bryngaer hynafol o’r Oes Haearn yng nghanol Caerau yn 2013. Derbyniodd cyd-gyfarwyddwr y prosiect, Dr Dave Wyatt o Brifysgol Caerdydd, y wobr genedlaethol o £2,500 ynghyd â gwobr am y prosiect Hanes a Threftadaeth gorau yng ngwobrau’r Ganolfan Gydlynu Genedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn Llundain. Curodd prosiect CAER fwy na 200 o geisiadau o safon uchel o bob cwr o’r DU. Dywedodd Dave Wyatt: "Mae ennill y wobr genedlaethol hon yn anhygoel. O’r cychwyn cyntaf, amcan Prosiect Treftadaeth CAER oedd gweithio gyda phobl Caerau a Threlái i archwilio gorffennol diddorol yr ardal a’i wneud yn berthnasol i’r presennol. Felly mae’r prosiect wastad wedi bod yn gwbl ymroddedig i gyd-lunio gwybodaeth – mae’n rhoi pobl leol wrth wraidd ymchwil archaeolegol a hanesyddol – tra’n datblygu cyfleoedd addysgol a herio’r ystrydebau di-sail a briodolir i’r rhan hon o Gaerdydd yn y broses. "Felly ni fyddai prosiect CAER yn bodoli heb gyfranogiad, arbenigedd a chefnogaeth ryfeddol ein partneriaid cymunedol yn Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE), ysgolion uwchradd lleol, Read more [...]