Navigate / search

Llywodraeth Cymru’n helpu’r sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol i greu llwyddiant yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi helpu i greu, diogelu neu gefnogi dros 10,000 o swyddi yn y sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yng Nghymru ers 2011. Mae'r sector allweddol hwn wedi tyfu'n gyflym a hynny am fod Caerdydd wedi cyflym droi'n un o'r lleoliadau mwyaf deniadol yn y DU y tu allan i Lundain ar gyfer cwmnïau gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, gyda chymorth Llywodraeth Cymru. Roedd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn agor y swyddfeydd newydd Deloitte yn Heol y Parc yn swyddogol wythnos ddiwethaf. Mae'r swyddfeydd newydd yn arwydd o dwf gwaith Deloitte yng Nghaerdydd. Mae'r cwmni'n bwriadu recriwtio gweithwyr proffesiynol ychwanegol yn y ddinas a bydd rhyw 1,000 o weithwyr yno erbyn 2017. Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn rhoi £3.5m o gyllid i helpu Deloitte i ymestyn yng Nghymru, gan greu 700 o swyddi newydd dros y pum mlynedd nesaf. Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd y cwmni datblygu eiddo JR Smart ei fod am gael trydydd adeilad swyddfa newydd yng Nghwr y Ddinas. Dyna 75,000 tr. sg. ychwanegol o ofod swyddfa yn Ardal Fenter Canol Caerdydd. Mae buddsoddiadau diweddar yng Nghwr y Ddinas wedi creu swyddfeydd Gradd A, mawr eu hangen, yn yr Ardal Fenter, gan gynnwys buddsoddiad cyffrous Legal Read more [...]

Lansio Canolfan Rhagoriaeth Ariannol De Cymru

Lansiwyd Canolfan Rhagoriaeth Ariannol De Cymru gan Harriett Baldwin, Ysgrifennydd Economi’r Trysorlys, yn swyddfeydd Admiral yng Nghaerdydd. Bydd sefydliadau yn cydweithio i hyrwyddo De Cymru i gwmnïau o dramor sy’n gweithio ym maes gwasanaethau ariannol. Yn eu plith y mae Trysorlys ei Mawrhydi, Masnach a Buddsoddi y DU, Llywodraeth Cymru, corff masnach y sector ariannol TheCityUK, sefydliadau addysg a busnesau lleol. Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi: “Mae’r Ganolfan Ragoriaeth yn fenter sy’n cael ei chroesawu’n fawr iawn. Mae’n ategu’r gweithgareddau y mae Llywodraeth Cymru eisoes yn eu cynnal o ran hyrwyddo Cymru fel lleoliad da i fuddsoddi ynddo ar gyfer busnes rhyngwladol. Caerdydd yw un o’r lleoliadau sy’n tyfu fwyaf yn y DU o safbwynt cynnig gwasanaethau ariannol a phroffesiynol y tu allan i Lundain. "Mae Caerdydd hefyd yn un o’r lleoliadau mwyaf cystadleuol. Mae’r lansiad heddiw yn cefnogi ein dyhead i sicrhau bod y sector yn tyfu a’n bod yn denu busnes newydd i’r rhanbarth. Bydd y busnesau newydd yn ymuno â nifer o gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol sydd eisoes yn mynd o nerth i nerth yng Nghymru.” Dywedodd Dr Catherine Raines, Prif Weithredwr Masnach a Buddsoddi Read more [...]

Llywodraeth Cymru’n rhoi £12m i helpu strategaeth i greu’r clwstwr cyntaf yn Ewrop o ganolfannau sy’n arbenigo mewn lled-ddargludyddion

Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi rhoi pecyn cyllid o £12m i helpu i adeiladu, gosod ffitiadau a phrynu offer cyfalaf ar gyfer Athrofa Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Prifysgol Caerdydd. Mae'r Athrofa'n rhan o'r £300m y mae Prifysgol Caerdydd yn ei fuddsoddi mewn canolfannau ymchwil ac arloesedd newydd. Mae'n elfen allweddol o'r strategaeth ehangach i greu'r pumed yn y clwstwr yn Ewrop o athrofeydd sy'n arbenigo mewn lled-ddargludyddion - a'r unig un sy'n rhoi ei holl sylw i led-ddargludyddion cyfansawdd. Mae Prifysgol Caerdydd eisoes wedi sicrhau Cyllid Buddsoddi Partneriaeth y Cyngor Ymchwil gwerth £17.3m i helpu'r Athrofa i weithio'n agos â'r diwydiant a symud ymchwil academaidd i'r cam nesaf. Bydd yr Athrofa'n ategu'r Fenter ar y Cyd rhwng Caerdydd ac IQE i greu Canolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd sy'n creu prototeipiau a llinellau peilot masnachol. Y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, sy'n cael ei lansio'n ffurfiol yn Llundain (19 Tachwedd) a Chastell Caerdydd (26 Tachwedd) fydd cyfleuster proteipio cyntaf Ewrop. Bydd yn cysylltu ymchwil academaidd â chymhwyso diwydiannol er mwyn i entrepreneuriaid ac arweinwyr technoleg fedru mynd â chynnyrch yn gyflym i'r farchnad. Lled-ddargludyddion cyfansawdd Read more [...]