Navigate / search

£3 miliwn i helpu i roi deddf gofal cymdeithasol newydd Cymru ar waith

Bydd pecyn cyllid a chymorth gwerth £3 miliwn ar gael gan Lywodraeth Cymru i helpu awdurdodau lleol i roi diwygiadau sylweddol i system gofal cymdeithasol Cymru ar waith pan ddaw deddf arloesol i rym ym mis Ebrill. Bydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn newid y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu, gan hybu annibyniaeth pobl i roi llais cryfach a mwy o reolaeth iddynt ar y gwasanaethau y mae arnynt eu hangen. Bydd hefyd yn annog ffocws o'r newydd ar atal problemau ac ar ymyrraeth gynnar, gan helpu pobl i aros yn annibynnol am gyfnod hirach. Bydd y cyllid ar gael drwy'r rhaglen Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy: Grant Cyflawni Trawsnewid yn 2016-17, a bydd yn cefnogi'r broses o drosglwyddo i'r trefniadau newydd. Bydd y grant yn 2016-17 yn canolbwyntio ar sicrhau bod systemau a phrosesau newydd ar waith, a bod y partneriaid i gyd, gan gynnwys y cyhoedd, yn cefnogi'r newidiadau. Mae'r cyhoeddiad heddiw yn golygu y bydd Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyllid gwerth £9 miliwn i ariannu awdurdodau lleol ers 2013, drwy gyfrwng prosiectau cydweithredu rhanbarthol. Dywedodd Mark: “Bydd y pecyn cymorth o £3 miliwn rwy'n ei gyhoeddi heddiw yn helpu llywodraeth leol a phartneriaid eraill i roi Deddf Read more [...]

Holi barn ar fasnachfraint newydd i reilffyrdd yng Nghymru

Mae aelodau’r cyhoedd yn cael rhoi eu barn am yr hyn yr hoffent ei weld yn y fasnachfraint reilffordd nesaf ar gyfer Cymru. Lansiodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart ymgynghoriad cyhoeddus i lywio’r fanyleb ar gyfer masnachfraint reilffordd nesaf Cymru a’r Gororau, fydd yn cynnwys gwasanaethau rheilffordd Metro yn ne-ddwyrain Cymru. Mae disgwyl y bydd y cyfrifoldeb dros ddyfarnu Masnachfraint nesaf Cymru a’r Gororau yn trosgwlyddo i Lywodraeth Cymru ar ddechrau 2017, sef pan fydd yn amser ystyried y fasnachfraint nesaf sydd i ddechrau yn 2018. Mae’r ymgynghoriad yn holi barn ar y blaenoriaethau ar gyfer gwelliannau i’r fasnachraint mewn nifer o feysydd, gan gynnwys: Gwasanaethau a chapasiti Perfformiad Prisiau a thocynnau Cerbydau Meddai Mrs Hart: “Am y tro cyntaf, bydd y penderfyniadau am ein gwasanaethau rheilffordd yn cael eu gwneud yng Nghymru i sicrhau bod gennym y gwasanaethau effeithiol, fforddiadwy o safon uchel yr ydym eu hangen. Rwy’n disgwyl manteision gwirioneddol i deithwyr, gan gynnwys amseroedd teithio cyflymach, gwasanaethau o safon uwch, mwy dibynadwy a mwy o le ar drenau. “Ymgynghoriad heddiw yw’r cam cyntaf yn yr ymgysylltu â’r cyhoedd a’r diwydiant i helpu i Read more [...]

Gweinidogion Cymru yn cytuno ar £16.5m ar gyfer prosiectau adfywio yn y dyfodol

Mae Gweinidogion wedi cadarnhau y caiff £16.5m ei ryddhau ar gyfer prosiectau adfywio ledled Cymru yn ystod y flwyddyn nesaf. Ac adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio wedi’i gyhoeddi, cytunwyd y caiff y cyllid ei drosglwyddo o’r Gronfa i Lywodraeth Cymru a bwriadir eu buddsoddi mewn prosiectau adfywio, yn unol â blaenoriaethau Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru. Caiff y cyllid ei ddefnyddio i greu swyddi, cynyddu cyflenwad tai a gwella cyfleusterau cymunedol ledled Cymru, er mai’r weinyddiaeth nesaf fydd yn gwneud penderfyniadau ar brosiectau adfywio penodol yn dilyn etholiadau mis Mai. Mae disgwyl i Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd gael ei gymeradwyo yn nes ymlaen yr wythnos hon. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd hyn yn arwain at daliadau ar un o gyn-safleoedd Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio yng Nghaerdydd, taliadau y cytunwyd arnynt drwy gontract. Ar sail y gwaith prisio diweddaraf, bydd hyn yn golygu cyllid ychwanegol o fwy nag £11m yn y dyfodol. Mae hyn ar ben £5m a ddisgwylir mewn perthynas ag un arall o safleoedd y Gronfa ym Mynwy. Dywedodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau: "Mae adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn nodi’r bennod Read more [...]