Navigate / search

Gwaith yn dechrau ar bentref trefol £100 miliwn Caerdydd

Mae gwaith wedi dechrau ar brosiect £100 miliwn gan Cartrefi Tirion i weddnewid safle ddiwydiannol ddiffaith, enfawr, yn gymuned gyda 800 o gartrefi ysblennydd yn agos at ganol dinas Caerdydd. Wrth ymweld â’r safle heddiw disgrifiodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi y prosiect fel carreg filltir enfawr yn y datblygiad hir ddisgwyliedig. Meddai’r Gweinidog: “Mae’n wych gweld fod gwaith ar y gweill ar yr hyn a fydd yn brosiect allweddol i adnewyddu a gweddnewid hen safle melin bapur yn gymuned newydd fywiog. Nid yn unig y bydd yn darparu cannoedd o gartrefi newydd y mae eu gwir angen, gan gynnwys cartrefi fforddiadwy, ond daw hefyd â buddsoddi i'r ardal hon o Gaerdydd gan greu llawer iawn o swyddi yn y diwydiant adeiladu.” Defnyddir dulliau arloesol o ariannu wrth greu’r gymdogaeth newydd lle bydd cartrefi ar werth ac ar rent ar gael ac y mae teuluoedd mewn gwaith wir eu hangen. Disgwylir y bydd y gwaith ar y safle 53 erw, lle’r oedd melin bapur enwog Arjo Wiggins, yn creu hyd at 1,000 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu. Bydd y datblygiad newydd, sy’n cael ei alw The Mill, yn cynnwys tai fforddiadwy a thai ar y farchnad agored, yn ogystal ag adnoddau cymunedol megis canolfan bentref, mannau agored Read more [...]

AMPLYFI, cwmni deallusrwydd artiffisial newydd blaengar, yn symud i Gymru gyda help Llywodraeth Cymru

Mae cwmni AMPLYFI Ltd, sef cwmni newydd sy’n arbenigo mewn dylunio meddalwedd deallusrwydd artiffisial wedi symud i Gymru gyda help gan Gronfa bwysig Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd, mae’r feddalwedd yn cael ei threialu ledled y byd. Mae AMPLYFI, sydd â swyddfeydd yn San Fransisco a Lloegr, wedi symud i Gaerdydd lle mae’n fwriad ganddyn nhw gyflwyno fersiwn fasnachol o’r feddalwedd gyntaf iddyn nhw eu dyfeisio sef DataVoyantTM a hynny yng ngwanwyn 2016. Dros y 12 mis diwethaf, mae sylfaenwyr y cwmni wedi bod yn datblygu DataVoyantTM a’u nod yw sicrhau mai’r feddalwedd hon fydd y platfform deallusrwydd busnes mwyaf datblygedig yn y byd sy’n gallu ymdrin â Deallusrwydd Artiffisial, Data Mawr (Big Data) a chreu delweddau sythweledol. Mae gan y ‘Deep Web’ 500 gwaith yn fwy o wybodaeth na’r hyn sydd gan beiriant chwilio arferol.   Mae DataVoyantTM wedi cael ei ddatblygu i chwilio ac i ddadansoddi’r wybodaeth sydd yn y rhannau o’r we sy’n cael eu galw’n ‘Deep Web’ a ‘Surface Web’. Mae’n gallu dadansoddi pob math o ddata – popeth o batentau ac ymchwil academaidd i dueddiadau cymdeithasol a diwydiannol a hynny mewn unrhyw iaith. Y mis diwethaf, fe lansiodd y cwmni raglen Read more [...]

Rhaglen newydd i roi brechiad HPV i ddynion hoyw yng Nghymru

Bydd rhaglen newydd yn cael ei chyflwyno yng Nghymru i roi brechiad yn erbyn y Feirws Papiloma Dynol (HPV) i ddynion sy’n cael rhyw gyda dynion. Daw’r penderfyniad ar ôl i’r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu, sy’n rhoi cyngor annibynnol ac arbenigol i lywodraethau’r DU, argymell cyflwyno rhaglen o’r fath. Mae’r brechiad HPV yn diogelu pobl rhag mathau o’r feirws papiloma dynol sy’n gysylltiedig â chanser ceg y groth. Ers cyflwyno’r rhaglen frechu i ferched yn eu harddegau yn 2008, gwelwyd tystiolaeth y gallai brechu rhag HPV hefyd gynnig amddiffyniad rhag amrywiol fathau o ganser sydd o bosib yn fwy cyffredin ymysg dynion hoyw. Bydd y rhaglen newydd wedi’i thargedu at ddynion 16 – 45 oed sy’n cael rhyw gyda dynion ac sy’n mynychu clinigau iechyd rhywiol arbenigol. Argymhelliad arall gan y Cyd-bwyllgor oedd y dylid cynnig y brechiad i bobl eraill sydd mewn perygl, gan gynnwys dynion dros 45 oed sy’n cael rhyw gyda dynion, gweithwyr rhyw a dynion a menywod HIV positif fesul achos unigol. Mae’r Cyd-bwyllgor yn parhau i ystyried a fyddai’n fanteisiol cynnig y brechiad HPV i bob bachgen yn ei arddegau. Disgwylir argymhelliad yn gynnar yn 2017. Yn rhinwedd ei swydd fel y Gweinidog Iechyd Read more [...]