Navigate / search

Ymchwil gwyddonwyr Cymru ymhlith y gorau yn y byd

Mae Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth wedi talu teyrnged i’r Gwyddonwyr o Gymru sydd ben ac ysgwydd uwchben eu cymheiriaid o wledydd eraill ym maes ymchwil.

Wrth roi diweddariad i Aelodau’r Cynulliad am y datblygiadau ym maes Gwyddoniaeth yng Nghymru, datgelodd y Gweinidog yr ystadegau o adroddiad diweddaraf Elsevier. Llywodraeth Cymru, Prifysgolion Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a gomisiynodd yr adroddiad annibynnol hwn, ac mae wedi dangos bod perfformiad Cymru 5% yn well na chyfartaledd gweddill y byd.

Un ôl yr adroddiad, mae Cymru, â phoblogaeth o ryw 3 miliwn, yn cynhyrchu 0.14 y cant o wyddonwyr y byd; 0.30 y cant o’r erthyglau a gyhoeddir ac, yn bennaf oll, 0.70 y cant o’r cyhoeddiadau a ddyfynnir fwyaf.

Caerdydd yn dod yn Ganolfan Rhyngrwyd

Mae Caerdydd yn mynd i gael ei chyfnewidfa rhyngrwyd ei hun yng nghalon y ddinas yn nes ymlaen eleni. Bydd hyn yn rhoi hwb sylweddol i fusnesau medd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi. Ar hyn o bryd, rhaid i holl draffig rhyngrwyd De Cymru gael ei anfon drwy Lundain, sy’n gostus i ddarparwyr gwasanaeth a darparwyr cynnwys rhyngrwyd sydd yn gorfod talu am gysylltiad â Llundain Mae cyfnewidfa rhyngrwyd yn galluogi darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd i gyfnewid traffig rhyngrwyd rhwng un rhwydwaith â’r llall. Gelwir hyn yn "peering". Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cydweithio â LINX (the London INternet eXchange), Cyngor Sir Caerdydd a phartneriaid eraill i ddod â chyfnewidfa rhyngrwyd i galon Caerdydd. Dywedodd y Gweinidog y byddai’n help i roi mantais gystadleuol i’r ddinas a’r De dros ranbarthau eraill. Mae busnesau Gogledd Cymru eisoes yn gallu cael at y gyfnewidfa rhyngrwyd ym Manceinion diolch i rwydwaith FibreSpeed Llywodraeth Cymru Bydd creu cyfnewidfa rhyngrwyd yng Nghaerdydd yn help i roi mantais gystadleuol i’r ddinas a’r De dros ranbarthau eraill. Gall eiddo deallusol a grëir yng Nghymru aros yma; gall darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd ddewis o ystod ehangach o bartneriaid; gall cynnwys o Gymru gael ei roi Read more [...]

Creu swyddi ar gyfer pobl ifanc yw ein llwyddiant mwyaf

Dywedodd y Prif Weinidog mai creu swyddi ar gyfer pobl ifanc yw llwyddiant mwyaf y flwyddyn i Lywodraeth Cymru wrth iddo gyhoeddi adroddiad y Rhaglen Lywodraethu ar gyfer 2013-14. Mae adroddiad diweddaraf y Rhaglen Lywodraethu, a gyhoeddir yn flynyddol, yn olrhain cynnydd yn erbyn 335 o ddangosyddion y Llywodraeth, gan gynnwys twf a swyddi cynaliadwy, iechyd a lles, cyrhaeddiad addysgol a chefnogi cymunedau difreintiedig a phlant a theuluoedd. Dyma'r dangosyddion allweddol a gyhoeddwyd yn yr adroddiad heddiw: •Am y tro cyntaf erioed mae gan dros hanner yr oedolion yng Nghymru gymhwyster Safon Uwch neu gymhwyster cyfatebol. •Gostyngiad cyson yng nghyfraddau’r marwolaethau o glefyd cylchrediad y gwaed dros y ddegawd ddiwethaf ynghyd â gostyngiad cyson yn y cyfraddau marwolaeth canser. Cymru sydd wedi dangos y gwelliant mwyaf o ran goroesi canser o bedair gwlad y Deyrnas Unedig. •Ar 31 Mawrth 2013, roedd 60.3 y cant o dai cymdeithasol yn bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru sy'n cynnwys gwella ffenestri a drysau, moderneiddio ceginau ac ystafelloedd ymolchi a gosod system wresogi well os oes angen. •Cynnydd cyson i gyrraedd y ganran uchaf erioed o ddisgyblion ysgolion uwchradd sy'n cael eu hasesu yn y Gymraeg fel eu hiaith Read more [...]